تشخیص دسترسی یک Process به میکروفون و یا وبکم
بررسی روش های دسترسی به Webcam و یا Microphone توسط یکی از Process ها برای بررسی وجود تهدید بر روی ...
بیشتر بخوانید

تشخیص دسترسی یک Process به میکروفون و یا وبکم

تشخیص Empire PowerShell Launch
نحوه تشخیص استفاده از ابزار Post-Exploitation به نام Empire ...
بیشتر بخوانید

تشخیص Empire PowerShell Launch