آموزش fuzz کردن پارامتر های، دایرکتوری های،... در کالی لینوکس

آموزش fuzz کردن پارامتر ها، دایرکتوری ها،… در کالی لینوکس

بدون ديدگاه

سلام خدمت تمامی کاربران عزیز تیم امنیتی بیت، در این آموزش میخوایم به طور کامل روش fuzz کردن parameter ها و Direcetory ها و… را در کالی لینوکس با هم ببینیم

هنر fuzzing یکی از مهارت های ضروری برای pentester ها و hacker ها است

هرچه بتوانید سریع تر و بهینه تر fuzz کنید، سریع تر به هدفتون (تست نفوذ 🙂 ) میرسید

حالا این هدف میتونه پیدا کردن باگ باشه و یا پیدا کردن یک Attack Vector دیگه بر روی Target

پیدا کردن دایرکتوری های وبسایت به کمک ابزار DirBuster

ابزاری که ازش استفاده میکنیم ffuf نام داره و در این زمینه بسیار قدرتمند کار میکنه

اما اصلا fuzz کردن چیه؟

فرآید Fuzzing به فرایندی گفته میشه که در اون به یک ورودی تعداد زیادی داده های Random یا بدشکل (Malformed) داده میشه

تا با هربار این درخواست ببینیم که پاسخ Web Application چی هست و اینکه آیا در نهایت منجر به پیدا کردن Bug میشه یا نه

همانطور که گفتم فرایند Fuzzing روی Input ها برای پیدا کردن Bug ها و یا حتی رسیدن به Buffer Over Flow هست

برای این آموزش Target ما Metasploitable 2 و سیستم عامل ما Kali Linux هست

نصب ابزار Ffuf

تنها پیش نیاز این ابزار نصب بودن golang هست که به سادگی توسط دستور زیر نصب میشود

~$ sudo apt install golang

Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
golang is already the newest version (2:1.14~2).
۰ upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 17 not upgraded.

و در نهایت Repository ابزار رو از GitHub کلون میکنیم تا از ابزار استفاده کنیم (از Github لینک رو بردارید تا اگر ورژن جدیدتری منتشر شده اون رو نصب کنید)

~$ wget https://github.com/ffuf/ffuf/releases/download/v1.1.0/ffuf_1.1.0_linux_amd64.tar.gz

--۲۰۲۰-۰۸-۲۷ ۱۱:۳۶:۴۱-- https://github.com/ffuf/ffuf/releases/download/v1.1.0/ffuf_1.1.0_linux_amd64.tar.gz
Resolving github.com (github.com)... 140.82.112.4
Connecting to github.com (github.com)|140.82.112.4|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com/156681830/192d4700-cceb-11ea-97f4-adcd48470676?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20200827%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20200827T163641Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=493a4881a3e960fb7c29baa5ee999efe96bbb5414fd122355b1ec19fe65d1214&X-Amz-SignedHeaders=host&actor_id=0&repo_id=156681830&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dffuf_1.1.0_linux_amd64.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream [following]
--۲۰۲۰-۰۸-۲۷ ۱۱:۳۶:۴۱-- https://github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com/156681830/192d4700-cceb-11ea-97f4-adcd48470676?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20200827%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20200827T163641Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=493a4881a3e960fb7c29baa5ee999efe96bbb5414fd122355b1ec19fe65d1214&X-Amz-SignedHeaders=host&actor_id=0&repo_id=156681830&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dffuf_1.1.0_linux_amd64.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream
Resolving github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com (github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com)... 52.217.37.12
Connecting to github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com (github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com)|52.217.37.12|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 3101002 (3.0M) [application/octet-stream]
Saving to: ‘ffuf_1.1.0_linux_amd64.tar.gz’

ffuf_1.1.0_linux_amd64.tar.gz                100%[========================================================================================================================================>]  2.96M 5.74MB/s  in 0.5s

۲۰۲۰-۰۸-۲۷ ۱۱:۳۶:۴۲ (۵٫۷۴ MB/s) - ‘ffuf_1.1.0_linux_amd64.tar.gz’ saved [3101002/3101002]

و در نهایت با دستور زیر فایل رو Extract میکنیم و سپس اون رو به مسیر /usr/local/bin/ منتقل میکنیم تا بتونیم از ابزار در هر Directory ای استفاده کنیم

tar xzf ffuf_1.1.0_linux_amd64.tar.gz
~$ sudo cp ffuf /usr/local/bin/

و در نهایت ابزار رو اجرا میکنیم

~$ ffuf

Encountered error(s): 2 errors occured.
    * -u flag or -request flag is required
    * Either -w or --input-cmd flag is required

Fuzz Faster U Fool - v1.1.0

HTTP OPTIONS:
 -H        Header `"Name: Value"`, separated by colon. Multiple -H flags are accepted.
 -X        HTTP method to use (default: GET)
 -b        Cookie data `"NAME1=VALUE1; NAME2=VALUE2"` for copy as curl functionality.
 -d        POST data
 -ignore-body   Do not fetch the response content. (default: false)
 -r        Follow redirects (default: false)
 -recursion    Scan recursively. Only FUZZ keyword is supported, and URL (-u) has to end in it. (default: false)
 -recursion-depth Maximum recursion depth. (default: 0)
 -replay-proxy  Replay matched requests using this proxy.
 -timeout     HTTP request timeout in seconds. (default: 10)
 -u        Target URL
 -x        HTTP Proxy URL

GENERAL OPTIONS:
 -V        Show version information. (default: false)
 -ac       Automatically calibrate filtering options (default: false)
 -acc       Custom auto-calibration string. Can be used multiple times. Implies -ac
 -c        Colorize output. (default: false)
 -maxtime     Maximum running time in seconds for entire process. (default: 0)
 -maxtime-job   Maximum running time in seconds per job. (default: 0)
 -p        Seconds of `delay` between requests, or a range of random delay. For example "0.1" or "0.1-2.0"
 -s        Do not print additional information (silent mode) (default: false)
 -sa       Stop on all error cases. Implies -sf and -se. (default: false)
 -se       Stop on spurious errors (default: false)
 -sf       Stop when > 95% of responses return 403 Forbidden (default: false)
 -t        Number of concurrent threads. (default: 40)
 -v        Verbose output, printing full URL and redirect location (if any) with the results. (default: false)

...

استفاده از ابزار

در اولین مرحله از استفاده از ابزار میتونیم به سادگی ازش برای اسکن کردن دایرکتوری ها استفاده کنیم

(که البته ابزار های دیگه ای صرفه فقط برای اسکن کردن دایرکتوری های سایت موجود هست)

اما تفاوت این ابزار با ابزار های دیگه در این است که در صورتی که سایت موردنظر Rate Limit داشته باشد

شاید در ابزار های دیگه نشه به سادگی تایم بین Request ها رو تنظیم کرد، اما در این ابزار به سادگی میتونیم اینکار رو انجام بدیم

و موقع استفاده از ابزار به کلمه کلیدی FUZZ هم توجه داشته باشید، که در استفاده هرجا از این عبات استفاده کنید، در آن جا عملیان Fuzzing را انجام میدهد

Fuzz کردن Directory ها

برای اینکار Wordlist موردنظر خودمون رو با -w و آدرس URL رو با -u به ابزار میدیم و هرجا خواستیم از FUZZ استفاده میکنیم

و در پاسخی که برامون بر میگرده میتونیم تعداد کلمات Response و همینطور Status Code ـه Response رو ببینیم

~$ ffuf -w /usr/share/Web-Content/common.txt -u http://10.10.0.50/dvwa/FUZZ

    /'___\ /'___\      /'___\
    /\ \__/ /\ \__/ __ __ /\ \__/
    \ \ ,__\\ \ ,__\/\ \/\ \ \ \ ,__\
    \ \ \_/ \ \ \_/\ \ \_\ \ \ \ \_/
     \ \_\  \ \_\ \ \____/ \ \_\
     \/_/  \/_/  \/___/  \/_/

    v1.1.0
________________________________________________

 :: Method      : GET
 :: URL       : http://10.10.0.50/dvwa/FUZZ
 :: Wordlist     : FUZZ: common.txt
 :: Follow redirects : false
 :: Calibration   : false
 :: Timeout     : 10
 :: Threads     : 40
 :: Matcher     : Response status: 200,204,301,302,307,401,403
________________________________________________

.hta          [Status: 403, Size: 292, Words: 22, Lines: 11]
.htpasswd        [Status: 403, Size: 297, Words: 22, Lines: 11]
.htaccess        [Status: 403, Size: 297, Words: 22, Lines: 11]
README         [Status: 200, Size: 4934, Words: 637, Lines: 120]
config         [Status: 301, Size: 319, Words: 21, Lines: 10]
docs          [Status: 301, Size: 317, Words: 21, Lines: 10]
about          [Status: 302, Size: 0, Words: 1, Lines: 1]
external        [Status: 301, Size: 321, Words: 21, Lines: 10]
favicon.ico       [Status: 200, Size: 1405, Words: 5, Lines: 2]
php.ini         [Status: 200, Size: 148, Words: 17, Lines: 5]
index          [Status: 302, Size: 0, Words: 1, Lines: 1]
robots         [Status: 200, Size: 26, Words: 3, Lines: 2]
robots.txt       [Status: 200, Size: 26, Words: 3, Lines: 2]
instructions      [Status: 302, Size: 0, Words: 1, Lines: 1]
index.php        [Status: 302, Size: 0, Words: 1, Lines: 1]
logout         [Status: 302, Size: 0, Words: 1, Lines: 1]
phpinfo         [Status: 302, Size: 0, Words: 1, Lines: 1]
login          [Status: 200, Size: 1289, Words: 83, Lines: 66]
phpinfo.php       [Status: 302, Size: 0, Words: 1, Lines: 1]
setup          [Status: 200, Size: 3549, Words: 182, Lines: 81]
security        [Status: 302, Size: 0, Words: 1, Lines: 1]
:: Progress: [4658/4658] :: Job [1/1] :: 388 req/sec :: Duration: [0:00:12] :: Errors: 0 ::

و همینطور میتونیم در Request ای که ارسال میکنیم به کمک سوئیچ -b، میتونیم به سادگی Cookie های موردنیاز رو هم قرار بدیم

~$ ffuf -w /usr/share/Web-Content/common.txt -b "PHPSESSID=a4885a1d1802209109693054d94ae214; security=low" -u http://10.10.0.50/dvwa/FUZZ

    /'___\ /'___\      /'___\
    /\ \__/ /\ \__/ __ __ /\ \__/
    \ \ ,__\\ \ ,__\/\ \/\ \ \ \ ,__\
    \ \ \_/ \ \ \_/\ \ \_\ \ \ \ \_/
     \ \_\  \ \_\ \ \____/ \ \_\
     \/_/  \/_/  \/___/  \/_/

    v1.1.0
________________________________________________

 :: Method      : GET
 :: URL       : http://10.10.0.50/dvwa/FUZZ
 :: Wordlist     : FUZZ: /usr/share/seclists/Discovery/Web-Content/common.txt
 :: Header      : Cookie: PHPSESSID=a4885a1d1802209109693054d94ae214; security=low
 :: Follow redirects : false
 :: Calibration   : false
 :: Timeout     : 10
 :: Threads     : 40
 :: Matcher     : Response status: 200,204,301,302,307,401,403
________________________________________________

.hta          [Status: 403, Size: 292, Words: 22, Lines: 11]
.htaccess        [Status: 403, Size: 297, Words: 22, Lines: 11]
README         [Status: 200, Size: 4934, Words: 637, Lines: 120]

...

و به جای ارسال درخواست های GET (متود Default ابزار)، از متود POST هم استفاده کنیم که برای اینکار از سوئیچ -X استفاده میکنیم

و پارامتر های POST رو با سوئیچ -d به ابزار میدیم

~$ ffuf -w /usr/share/darkweb2017-top100.txt -X POST -d "username=admin\&password=FUZZ\&Login=Login" -u http://10.10.0.50/dvwa/login.php

    /'___\ /'___\      /'___\
    /\ \__/ /\ \__/ __ __ /\ \__/
    \ \ ,__\\ \ ,__\/\ \/\ \ \ \ ,__\
    \ \ \_/ \ \ \_/\ \ \_\ \ \ \ \_/
     \ \_\  \ \_\ \ \____/ \ \_\
     \/_/  \/_/  \/___/  \/_/

    v1.1.0
________________________________________________

 :: Method      : POST
 :: URL       : http://10.10.0.50/dvwa/login.php
 :: Wordlist     : FUZZ: /usr/share/seclists/Passwords/darkweb2017-top100.txt
 :: Data       : username=admin\&password=FUZZ\&Login=Login
 :: Follow redirects : false
 :: Calibration   : false
 :: Timeout     : 10
 :: Threads     : 40
 :: Matcher     : Response status: 200,204,301,302,307,401,403
________________________________________________

۱۲۳abc         [Status: 200, Size: 1289, Words: 83, Lines: 66]
۱۲۳۴۵۶۷۸۹        [Status: 200, Size: 1289, Words: 83, Lines: 66]
۱۲۳۳۲۱         [Status: 200, Size: 1289, Words: 83, Lines: 66]

...

Fuzz کردن Patameter ها

برای Fuzz کردن پارامتر ها به سادگی عبارت Fuzz رو در جای موردنظر در درون Parameter ها قرار میدیم

~$ ffuf -w /usr/share/fuzz-Bo0oM.txt -u http://10.10.0.50/dvwa/instructions.php?FUZZ=readme

    /'___\ /'___\      /'___\
    /\ \__/ /\ \__/ __ __ /\ \__/
    \ \ ,__\\ \ ,__\/\ \/\ \ \ \ ,__\
    \ \ \_/ \ \ \_/\ \ \_\ \ \ \ \_/
     \ \_\  \ \_\ \ \____/ \ \_\
     \/_/  \/_/  \/___/  \/_/

    v1.1.0
________________________________________________

 :: Method      : GET
 :: URL       : http://10.10.0.50/dvwa/instructions.php?FUZZ=readme
 :: Wordlist     : FUZZ: /usr/share/seclists/Fuzzing/fuzz-Bo0oM.txt
 :: Follow redirects : false
 :: Calibration   : false
 :: Timeout     : 10
 :: Threads     : 40
 :: Matcher     : Response status: 200,204,301,302,307,401,403
________________________________________________

!.htpasswd       [Status: 302, Size: 0, Words: 1, Lines: 1]
.AppleDouble      [Status: 302, Size: 0, Words: 1, Lines: 1]
.AppleDesktop      [Status: 302, Size: 0, Words: 1, Lines: 1]
.bak          [Status: 302, Size: 0, Words: 1, Lines: 1]
!.htaccess       [Status: 302, Size: 0, Words: 1, Lines: 1]

...

و برای Fuzz کردن Value ها نیز به همین شکل عمل میکنیم

~$ ffuf -w /usr/share/fuzz-Bo0oM.txt -u http://10.10.0.50/dvwa/instructions.php?doc=FUZZ

    /'___\ /'___\      /'___\
    /\ \__/ /\ \__/ __ __ /\ \__/
    \ \ ,__\\ \ ,__\/\ \/\ \ \ \ ,__\
    \ \ \_/ \ \ \_/\ \ \_\ \ \ \ \_/
     \ \_\  \ \_\ \ \____/ \ \_\
     \/_/  \/_/  \/___/  \/_/

    v1.1.0
________________________________________________

 :: Method      : GET
 :: URL       : http://10.10.0.50/dvwa/instructions.php?FUZZ=readme
 :: Wordlist     : FUZZ: /usr/share/seclists/Fuzzing/fuzz-Bo0oM.txt
 :: Follow redirects : false
 :: Calibration   : false
 :: Timeout     : 10
 :: Threads     : 40
 :: Matcher     : Response status: 200,204,301,302,307,401,403
________________________________________________

!.htpasswd       [Status: 302, Size: 0, Words: 1, Lines: 1]
.AppleDouble      [Status: 302, Size: 0, Words: 1, Lines: 1]
.AppleDesktop      [Status: 302, Size: 0, Words: 1, Lines: 1]
.bak          [Status: 302, Size: 0, Words: 1, Lines: 1]
!.htaccess       [Status: 302, Size: 0, Words: 1, Lines: 1]

...

گذاشتن Filter و گزینه های Timing

برای اینکه خروجی ابزار برای ما راحت تر تحلیل بشه و خروجی بدون Noise بیشتری داشته باشیم

میتونیم یکسری فیلتر ها روی نمایش خروجی نهایی داشته باشیم که با سوئیچ های مختلف امکان پذیره

و همینطور با توجه به Target مورد نظر میتونیم تایم بین Request ها و Timeout را نیز به سادگی تعیین کنیم

برای اینکه فقط خروجی با یک Status Code مشخص نمایش داده شود، از دستور زیر استفاده میشود

~$ ffuf -w /usr/share/Web-Content/common.txt -u http://10.10.0.50/dvwa/FUZZ -mc 200

    /'___\ /'___\      /'___\
    /\ \__/ /\ \__/ __ __ /\ \__/
    \ \ ,__\\ \ ,__\/\ \/\ \ \ \ ,__\
    \ \ \_/ \ \ \_/\ \ \_\ \ \ \ \_/
     \ \_\  \ \_\ \ \____/ \ \_\
     \/_/  \/_/  \/___/  \/_/

    v1.1.0
________________________________________________

 :: Method      : GET
 :: URL       : http://10.10.0.50/dvwa/FUZZ
 :: Wordlist     : FUZZ: /usr/share/seclists/Discovery/Web-Content/common.txt
 :: Follow redirects : false
 :: Calibration   : false
 :: Timeout     : 10
 :: Threads     : 40
 :: Matcher     : Response status: 200
________________________________________________

README         [Status: 200, Size: 4934, Words: 637, Lines: 120]
favicon.ico       [Status: 200, Size: 1405, Words: 5, Lines: 2]
php.ini         [Status: 200, Size: 148, Words: 17, Lines: 5]
robots         [Status: 200, Size: 26, Words: 3, Lines: 2]
robots.txt       [Status: 200, Size: 26, Words: 3, Lines: 2]

...

و برای اینکه در خروجی تمامی Status Code ها به جز Status Code موردنظر نمایش داده شود از دستور زیر استفاده میشود

~$ ffuf -w /usr/share/Web-Content/common.txt -u http://10.10.0.50/dvwa/FUZZ -fc 403

    /'___\ /'___\      /'___\
    /\ \__/ /\ \__/ __ __ /\ \__/
    \ \ ,__\\ \ ,__\/\ \/\ \ \ \ ,__\
    \ \ \_/ \ \ \_/\ \ \_\ \ \ \ \_/
     \ \_\  \ \_\ \ \____/ \ \_\
     \/_/  \/_/  \/___/  \/_/

    v1.1.0
________________________________________________

 :: Method      : GET
 :: URL       : http://10.10.0.50/dvwa/FUZZ
 :: Wordlist     : FUZZ: /usr/share/seclists/Discovery/Web-Content/common.txt
 :: Follow redirects : false
 :: Calibration   : false
 :: Timeout     : 10
 :: Threads     : 40
 :: Matcher     : Response status: 200,204,301,302,307,401,403
 :: Filter      : Response status: 403
________________________________________________

README         [Status: 200, Size: 4934, Words: 637, Lines: 120]
config         [Status: 301, Size: 319, Words: 21, Lines: 10]
docs          [Status: 301, Size: 317, Words: 21, Lines: 10]
external        [Status: 301, Size: 321, Words: 21, Lines: 10]
favicon.ico       [Status: 200, Size: 1405, Words: 5, Lines: 2]
php.ini         [Status: 200, Size: 148, Words: 17, Lines: 5]
about          [Status: 302, Size: 0, Words: 1, Lines: 1]

...

میتونیم به سادگی با سوئیچ -timeout میزان Timeout پیش فرض که ۱۰ ثانیه است رو تغییر دهیم

~$ ffuf -w /usr/share/Web-Content/common.txt -u http://10.10.0.50/dvwa/FUZZ -timeout 5

    /'___\ /'___\      /'___\
    /\ \__/ /\ \__/ __ __ /\ \__/
    \ \ ,__\\ \ ,__\/\ \/\ \ \ \ ,__\
    \ \ \_/ \ \ \_/\ \ \_\ \ \ \ \_/
     \ \_\  \ \_\ \ \____/ \ \_\
     \/_/  \/_/  \/___/  \/_/

    v1.1.0
________________________________________________

 :: Method      : GET
 :: URL       : http://10.10.0.50/dvwa/FUZZ
 :: Wordlist     : FUZZ: /usr/share/seclists/Discovery/Web-Content/common.txt
 :: Follow redirects : false
 :: Calibration   : false
 :: Timeout     : 5
 :: Threads     : 40
 :: Matcher     : Response status: 200,204,301,302,307,401,403
________________________________________________

.hta          [Status: 403, Size: 292, Words: 22, Lines: 11]
.htpasswd        [Status: 403, Size: 297, Words: 22, Lines: 11]
.htaccess        [Status: 403, Size: 297, Words: 22, Lines: 11]
README         [Status: 200, Size: 4934, Words: 637, Lines: 120]
config         [Status: 301, Size: 319, Words: 21, Lines: 10]

...

و همینطور میتونیم میزان Delay بین هر Request رو با سوئیچ -p مشخص کنیم

~$ ffuf -w /usr/share/Web-Content/common.txt -u http://10.10.0.50/dvwa/FUZZ -p 2

    /'___\ /'___\      /'___\
    /\ \__/ /\ \__/ __ __ /\ \__/
    \ \ ,__\\ \ ,__\/\ \/\ \ \ \ ,__\
    \ \ \_/ \ \ \_/\ \ \_\ \ \ \ \_/
     \ \_\  \ \_\ \ \____/ \ \_\
     \/_/  \/_/  \/___/  \/_/

    v1.1.0
________________________________________________

 :: Method      : GET
 :: URL       : http://10.10.0.50/dvwa/FUZZ
 :: Wordlist     : FUZZ: /usr/share/seclists/Discovery/Web-Content/common.txt
 :: Follow redirects : false
 :: Calibration   : false
 :: Timeout     : 10
 :: Threads     : 40
 :: Delay      : 2.00 seconds
 :: Matcher     : Response status: 200,204,301,302,307,401,403
________________________________________________

.hta          [Status: 403, Size: 292, Words: 22, Lines: 11]
.htaccess        [Status: 403, Size: 297, Words: 22, Lines: 11]
.htpasswd        [Status: 403, Size: 297, Words: 22, Lines: 11]

...

و همینطور میتونیم اگر داریم از یک WordList بزرگ استفاده میکنیم، زمانی رو مشخص کنیم تا برنامه بعد از اون زمان به طور خودکار متوقف بشه

(زمان به ثانیه هست)

~$ ffuf -w /usr/share/seclists/common.txt -u http://10.10.0.50/dvwa/FUZZ -maxtime 60

    /'___\ /'___\      /'___\
    /\ \__/ /\ \__/ __ __ /\ \__/
    \ \ ,__\\ \ ,__\/\ \/\ \ \ \ ,__\
    \ \ \_/ \ \ \_/\ \ \_\ \ \ \ \_/
     \ \_\  \ \_\ \ \____/ \ \_\
     \/_/  \/_/  \/___/  \/_/

    v1.1.0
________________________________________________

 :: Method      : GET
 :: URL       : http://10.10.0.50/dvwa/FUZZ
 :: Wordlist     : FUZZ: /usr/share/seclists/Discovery/Web-Content/common.txt
 :: Follow redirects : false
 :: Calibration   : false
 :: Timeout     : 10
 :: Threads     : 40
 :: Matcher     : Response status: 200,204,301,302,307,401,403
________________________________________________

.hta          [Status: 403, Size: 292, Words: 22, Lines: 11]
.htaccess        [Status: 403, Size: 297, Words: 22, Lines: 11]
.htpasswd        [Status: 403, Size: 297, Words: 22, Lines: 11]
README         [Status: 200, Size: 4934, Words: 637, Lines: 120]

...

و همینطور برای اینکه برنامه سریع تر اجرا بشه میتونیم میزان Thread رو هم عوض کنیم (Default = 40)

~$ ffuf -w /usr/share/Web-Content/common.txt -u http://10.10.0.50/dvwa/FUZZ -t 60

    /'___\ /'___\      /'___\
    /\ \__/ /\ \__/ __ __ /\ \__/
    \ \ ,__\\ \ ,__\/\ \/\ \ \ \ ,__\
    \ \ \_/ \ \ \_/\ \ \_\ \ \ \ \_/
     \ \_\  \ \_\ \ \____/ \ \_\
     \/_/  \/_/  \/___/  \/_/

    v1.1.0
________________________________________________

 :: Method      : GET
 :: URL       : http://10.10.0.50/dvwa/FUZZ
 :: Wordlist     : FUZZ: /usr/share/seclists/Discovery/Web-Content/common.txt
 :: Follow redirects : false
 :: Calibration   : false
 :: Timeout     : 10
 :: Threads     : 60
 :: Matcher     : Response status: 200,204,301,302,307,401,403
________________________________________________

README         [Status: 200, Size: 4934, Words: 637, Lines: 120]
.hta          [Status: 403, Size: 292, Words: 22, Lines: 11]
.htpasswd        [Status: 403, Size: 297, Words: 22, Lines: 11]
.htaccess        [Status: 403, Size: 297, Words: 22, Lines: 11]
config         [Status: 301, Size: 319, Words: 21, Lines: 10]

...

و برای مشاهده بهتر خروجی (تنهای پارامتر های یافت شده) میتونیم از سوئیچ -s استفاده کنیم

~$ ffuf -w /usr/share/Web-Content/common.txt -u http://10.10.0.50/dvwa/FUZZ -s

.htpasswd
README
config
docs
external
favicon.ico
about

...

و برای ذخیره کردن خروجی در یک فایل برای بررسی های بیشتر یا Pass دادن به ابزار های دیگر

~$ ffuf -w /usr/share/Web-Content/common.txt -u http://10.10.0.50/dvwa/FUZZ -o results.txt

    /'___\ /'___\      /'___\
    /\ \__/ /\ \__/ __ __ /\ \__/
    \ \ ,__\\ \ ,__\/\ \/\ \ \ \ ,__\
    \ \ \_/ \ \ \_/\ \ \_\ \ \ \ \_/
     \ \_\  \ \_\ \ \____/ \ \_\
     \/_/  \/_/  \/___/  \/_/

    v1.1.0
________________________________________________

 :: Method      : GET
 :: URL       : http://10.10.0.50/dvwa/FUZZ
 :: Wordlist     : FUZZ: /usr/share/seclists/Discovery/Web-Content/common.txt
 :: Output file   : results.txt
 :: File format   : json
 :: Follow redirects : false
 :: Calibration   : false
 :: Timeout     : 10
 :: Threads     : 40
 :: Matcher     : Response status: 200,204,301,302,307,401,403
________________________________________________

.hta          [Status: 403, Size: 292, Words: 22, Lines: 11]
.htpasswd        [Status: 403, Size: 297, Words: 22, Lines: 11]
README         [Status: 200, Size: 4934, Words: 637, Lines: 120]

...

موفق باشید

نوشتن دیدگاه